Geplaatst op 17.03.21

Eigen schuld bij schadevergoeding verkeersongeval?

Deelname aan het verkeer brengt risico’s met zich mee. Verkeersovertredingen kunnen in verkeersongevallen resulteren met ernstig letsel tot gevolg. Denk aan ongevallen waarbij aan de ene kant een motorrijtuig (bijv. een vrachtwagen) betrokken is en aan de andere kant een zwakke verkeersdeelnemer (fietser of voetganger).

Hoe zit het in Nederland?

Gelukkig worden zwakke verkeersdeelnemers in Nederland goed beschermd. Artikel 185 WvW bepaalt dat de gemotoriseerde verkeersdeelnemer 100% aansprakelijk is voor de schade van de zwakke verkeersdeelnemer. Dit is anders indien de gemotoriseerde zich op overmacht kan beroepen of indien aan de zijde van de zwakke verkeersdeelnemer sprake is van opzet of een daaraan grenzende roekeloosheid. Deze situaties komen in de praktijk zelden voor.

Verzekeraars proberen hun schadevergoedingsplicht vaak te beperken. Ze doen dan een beroep op eigen schuld van de benadeelde. Deze regeling is opgenomen in artikel 6:101 BW en heeft invloed op de omvang van de schade. De eigen schuld-regeling kan een 100% vergoeding in de weg staan. Eigen schuld betekent dat de benadeelde zelf schuld draagt aan het ontstaan van het ongeval (door bijvoorbeeld zelf ook een verkeersovertreding te begaan) of dat er sprake is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend (geen gordel dragen waardoor het letsel en de schade groter is). Pas in het geval bewezen is dat de zwakke deelnemer zich verwijtbaar heeft gedragen of wanneer zich omstandigheden hebben voorgedaan die voor rekening van deze deelnemer komen, kan de vergoedingsplicht van de aansprakelijke partij (maximaal met 50%) worden verminderd. Volgens artikel 150 Rv dient de aansprakelijke partij, die zich op eigen schuld beroept, dit te bewijzen.

De bescherming van de zwakke deelnemers houdt in dat zelfs wanneer sprake zou zijn van eigen schuld, zij ten minste 50% van hun schade vergoed moeten krijgen van de aansprakelijke partij. In het geval de zwakke deelnemer een kind betreft van jonger dan 14 jaar, dan is – ook in het geval het kind eigen schuld heeft – de vergoedingsverplichting van de gemotoriseerde altijd 100%.

Recent heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak waarbij ik een benadeelde bij heb gestaan die betrokken was geweest bij een verkeersongeval. Benadeelde fietste via een stoep de gewone weg op en werd vervolgens aangereden door een vrachtwagen. De verzekeraar van de vrachtwagen beriep zich op eigen schuld aan de zijde van benadeelde. Benadeelde zou een verkeersovertreding hebben begaan, door eerst – tegen de regels in – op een stoep te fietsen en vervolgens ander verkeer niet voor te laten. Volgens de aansprakelijke partij zij daarom slechts 50% aansprakelijk voor de schade.

De rechtbank heeft geoordeeld dat aan de hand van de verklaringen van partijen aan de politie en de verklaring van een buurtbewoner, die benadeelde heeft aangetroffen, de verzekeraar niet heeft kunnen bewijzen dat sprake zou zijn van eigen schuld. De vergoedingsplicht van de verzekeraar is op 100% vastgesteld.

Contact

Mijn kantoor is gespecialiseerd in aansprakelijkheid-, letselschade en verzekeringsrecht. Ik kan uw belangen bij een schadeclaim optimaal behartigen. Hebt u of iemand in uw omgeving te maken met letselschade? Of wilt u nader geïnformeerd worden over een ander onderwerp, neem dan gerust (vrijblijvend) contact met me op.

WhatsApp Logo